1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.

Właścicielem sklepu internetowego Świeczuchy jest firma Wizualgroup Dorota Jańczyk-Wąsik, ul. Ogrodowa 10, 47-330 Żyrowa woj. opolskie, NIP1990008477, REGON 367753301, zwana dalej ”DobrzeZaprojektowane” lub „Sklep”

1.2.

Niniejszy regulamin określa zasady składania i obsługi zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego DobrzeZaprojektowane.

1.3.

DobrzeZaprojektowane prowadzą sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.dobrzezaprojektowane.pl. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów oferowanych przez firmę Wizualgroup, obejmujących w szczególności: wydruki, gadżety reklamowe (zwane dalej „towarem”).

1.4.

Wszelkie pytania, uwagi bądź sugestie dotyczące funkcjonowania Sklepu możesz kierować na adres elektroniczny kontakt@dobrzezaprojektowane.pl.

1.5.

Zamówienie w Sklepie może złożyć:
1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2. każda osoba prawna,
3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych,
zwana dalej “Zamawiającym“

1.6.

Zamawiający może kontaktować się ze Sprzedawcą korespondencyjnie pod adresem: DobrzeZaprojektowane, ul. Ogrodowa 10, 47-330 Żyrowa, pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@dobrzezaprojektowane.pl lub pod numerem telefonu: Tel: +48 799 986 971

1.7.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiających dysponujących następującym wyposażeniem:
• a. komputer PC z zainstalowanym systemem operacyjnym umożliwiającym przeglądanie sieci Web;
• b. łącze internetowe;
• c. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Microsoft IE bądź inna zgoda z wskazanymi przeglądarkami;
• d. zainstalowana wtyczka Adobe FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
• e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
• f. aktywne konto e-mail.

2. WARUNKI DOKONYWANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

2.1.

Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest: wypełnieniem przez Zamawiającego w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia, wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu Sklepu.

2.2.

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostarczenia towarów.

2.3.

Sklep ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
b. gdy nie ma możliwości potwierdzenia zamówienia,
c. gdy wpłata na konto za zamówiony towar jest niezgodna z wartością dokonanego zamówienia,
d. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,

2.4.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty oznaczonej przez Sklep ceny wraz z stosownymi kosztami dostarczenia towaru.

2.5.

Orientacyjny czas realizacji zamówień wynosi 96 godzin. Do wskazanego orientacyjnego czasu realizacji zamówień nie są wliczane dni ustawowo wolne od pracy.

2.6.

Sklep nie odpowiada za utrudnienia i opóźnienia w dostawie towaru nie wynikłe z jego winy, wynikające z nieobecności Zamawiającego lub jego przedstawiciela upoważnionego (osoby upoważnionej) do odbioru przesyłki.

2.7.

Sklep dostarcza towar Zamawiającemu wraz z fakturą VAT stanowiącą dokumentem sprzedaży.

2.8.

O ile Zamawiający nie zaznaczy inaczej towar wysyłany jest na adres podany w formularzu danych osobowych. W przypadku, kiedy dostawa ma zostać wykonana pod inny adres Zamawiającego jest zobowiązany poinformować o tym DobrzeZaprojektowane drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu dokonania zakupu.

2.9.

Wszystkie oferowane przez DobrzeZaprojektowane produkty są fabrycznie nowe.

2.10.

Oferta produktów DobrzeZaprojektowane zamieszczona na platformie sprzedażowej Allegro oraz w firmowym sklepie internetowym www.dobrzezaprojektowane.pl jest skierowana wyłącznie do osób, które dokonają rzeczywistego zakupu on-line i wybiorą odpowiednią opcję zapłaty oraz wysyłki. Zakupy poza siecią internetową można dokonać bezpośrednio w siedzibie firmowy Wizualgroup, przy ul. Ogrodowej 10 w Żyrowej, zgodnie z dostępną tam ofertą.

2.11.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24 (chwilowo niedostępne).

3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.1.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący konsumentem może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w Sklepie, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

3.1.1

Produkt o właściwościach określonych przez Zamawiającego w złożonym przez niego zamówieniu (tj. produkt spersonalizowany, np. z wykonanym na zamówienie grawerem i zróżnicowaną kolorystyką części składowych) nie podlega zwrotowi.

3.2.

Zamawiający jest zobowiązany poinformować DobrzeZaprojektowane o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które powinno zostać wysłane pocztą na adres: Sklep Internetowy DobrzeZaprojektowane, ul. Ogrodowa 10, 47-330 Żyrowa lub drogą mailową na adres kontakt@dobrzezaprojektowane.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Zamawiający skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sklep prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

3.3.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DobrzeZaprojektowane), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez DobrzeZaprojektowane. Sklep ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.4.

Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Sklep Internetowy DobrzeZaprojektowane, ul. Ogrodowa 10, 47-330 Żyrowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

3.5.

Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Zwracany towar musi być kompletny. Zamawiający ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. REKLAMACJE

4.1.

Sklep zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej przez Zamawiającego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sklepu za wady rzeczy zawarta jest w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.

4.2.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z placówki Poczty Polskiej Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

4.3.

W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Zamawiający powinien po odebraniu paczki w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Gdy uszkodzony jest towar lub otrzymane produkty są niekompletne Zamawiający powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności i uszkodzeń towaru powinny być zgłaszane w ciągu 24 godzin na adres sklep@swieczuchy.pl.

4.4.

W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 4.3. powyżej Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

4.5.

W przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości (wada zawiniona przez producenta, brak zamówionego towaru, lub pomyłka w zamówieniu) należy bezzwłoczne poinformować Świeczuchy o powyższym fakcie.

4.6.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu reklamowanego towaru, a o jej wyniku Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie najpóźniej do 14 dni. Jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie będzie możliwe Sklep zawiadomi Zamawiającego o terminie rozpatrzenia reklamacji.

4.7.

Reklamowany towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na adres: Sklep Internetowy Świeczuchy, ul. Ogrodowa 10, 47-330 Żyrowa na koszt własny Zamawiającego. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, Zamawiającemu zostaną zwrócone standardowe koszty przesyłki stosowane dla przesłania produktów takiego rodzaju/gabarytu, jak reklamowany towar. Wymagane będzie wówczas okazanie potwierdzenia nadania lub innego potwierdzenia kosztów wysyłki.

4.8.

W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana przez Świeczuchy, Zamawiający otrzyma nowy towar tego samego gatunku i w ilości, jaka została zareklamowana.

4.9.

W przypadku, gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Zamawiający będący konsumentem może rozwiązać spór ze Sklepem bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, korzystając z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Zamawiający, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

4.10.

Zamawiający wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. reklamacji towaru była przesyłana na adres e-mail Zamawiającego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).

4.11.

Sklep jest nie jest producentem towarów i jako producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego towaru.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

5.1

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wizualgroup z siedzibą w Żyrowej, ul. Ogrodowa 10, 47-330 Żyrowa

5.2

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i zwrotu oraz reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5.3

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

5.4

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany prawem do realizacji zamówienia, zwrotu, reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych

5.5

Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

5.6

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

5.7

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

5.8

Korzystanie ze Sklepu jest zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi zapobiegającymi pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

5.9

Więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz na naszej stronie w polityce prywatności

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Promocje i rabaty obowiązujące w sklepie www.dobrzezaprojektowane.pl nie łącza się ze sobą.

6.2.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

6.3.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1 grudnia 2019 roku.

Wzory oświadczenia odstąpienia od umowy oraz formularza reklamacji dostępne są na dole strony w zakładkach Dostawa i zwroty oraz Reklamacje

Udanych zakupów!
DobrzeZaprojektowane